Pravidlá uverejňovania obsahu príspevkov v službe CHAT 24

(ďalej len "Pravidlá")
Pravidlá upravujú niektoré práva a povinnosti Užívateľov, Vysielateľa a Prevádzkovateľa služby CHAT 24.

1. CHAT 24 – systém zabezpečujúci možnosť komunikácie medzi Užívateľmi formou zasielania SMS, prípadne pomocou zabezpečeného webového rozhrania spôsobom uvedeným v Pravidlách a ich následného zobrazovania na teletextoch Vysielateľov, na mobilných telefónoch Užívateľov a na webových stránkach Vysielateľov.

2. Užívateľ - každá fyzická osoba, ktorá uzatvorila s Mobilným operátorom zmluvu o pripojení postpaid alebo prepaid (vlastník mobilného telefónu) alebo ktorá používa mobilný telefón takejto fyzickej osoby, a ktorá zašle SMS spôsobom uvedeným v Pravidlách.

3. Vysielateľ - právnická osoba, ktorá vysiela na základe zákona alebo na základe licencie teletext a v rámci vysielania teletextu zabezpečuje vysielanie teletextových stránok služby CHAT 24, alebo prevádzkuje verejné internetové servery.

4. Prevádzkovateľ - právnická osoba, ktorá zabezpečuje prevádzku CHAT 24, spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387.

5. Mobilný operátor – telekomunikačná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku na základe licencie TÚ SR, najmä spoločnosť Orange Slovensko, a.s. a/alebo spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a/alebo spoločnosť Telefónica Slovakia, s.r.o.

6. Príspevok - každá SMS odoslaná Užívateľom do CHAT 24 spôsobom uvedeným v Pravidlách, alebo každý text odoslaný Užívateľom cez webové rozhranie.

7. Práva a povinnosti Užívateľov a Prevádzkovateľa CHAT 24 neupravené týmito Pravidlami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, všeobecnými podmienkami Mobilných operátorov, ako aj príslušnými zmluvami o pripojení.

8. Prevádzkovateľ môže Užívateľom poskytovať v rámci CHAT 24 nasledovné služby:

a) Online chat – služba, prostredníctvom ktorej môžu Užívatelia zasielať Príspevky slúžiace na okamžitú komunikáciu medzi Užívateľmi;

b) Offline chat/inzercia – služba, prostredníctvom ktorej môžu Užívatelia zverejňovať Príspevky, obsahom ktorých je inzercia akýchkoľvek výrobkov, služieb, a pod.;

c) Doplnkové služby – iné služby ako Online chat a Offline chat/inzercia poskytované Prevádzkovateľom v súvislosti so službou CHAT 24.

9. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Vysielateľ resp. Prevádzkovateľ CHAT 24 sú oprávnení:

a) pred uverejnením Príspevku skontrolovať jeho súlad s požiadavkami na obsah príspevkov podľa bodu 10. týchto Pravidiel a so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike;

b) v prípade zistenia nesúladu Príspevku s požiadavkami na obsah príspevkov podľa bodu 10. týchto Pravidiel a so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike podľa písm. a) upraviť obsah tohto Príspevku spôsobom uvedeným v bode 11 Pravidiel;

c) informovať o nových službách a zmenách v CHAT 24 o.i. aj prostredníctvom bezplatnej informačnej SMS;

d) v prípade zistenia nesúladu Príspevku s požiadavkami na obsah príspevkov podľa bodu 10. týchto Pravidiel a so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike podľa písm. a) tohto bodu neuverejniť tento Príspevok.

10. Požiadavky na obsah Príspevkov.

Užívateľ berie na vedomie, že do CHAT 24 nie je dovolené zasielať Príspevky, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, etickým kódexom Rady pre vysielanie a retransmisiu a/alebo so všeobecnou morálkou, a to najmä také Príspevky, ktoré:

a) propagujú násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecujú nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

b) propagujú vojnu alebo opisujú kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

c) otvorene alebo skrytou formou propagujú alkoholické nápoje, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčujú následky užívania uvedených látok;

d) obsahujú vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

e) by mohli ohroziť fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav (v čase od 6:00 do 22:00 hod.);

f) je možné považovať za Príspevky s erotickým obsahom;

g) obsahujú iné telefónne číslo alebo jeho akúkoľvek náhradu, než je telefónne číslo, z ktorého bola SMS poslaná, resp. číslo Užívateľa pri zasielaní príspevku cez web rozhranie.

h) propagujú detskú pornografiu;

i) otvorene alebo skrytou formou propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

j) otvorene alebo skrytou formou poskytujú reklamu, a to najmä akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám s výnimkou bežnej občianskej inzercie;

k) propagujú lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;

l) otvorene alebo skrytou formou propagujú zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisujú;

m) propagujú a uskutočňujú akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

n) uvádzajú nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť odosielateľovi alebo inému subjektu prospech;

o) sú v inom, než slovenskom, českom alebo maďarskom jazyku;

p) uvádzajú akékoľvek webové alebo e-mailovej adresy

q) obchádzajú vyššie uvedené zákazy, týkajúce sa obsahu Príspevkov tým, že nahrádzajú zakázaný obsah Príspevkov výrazmi, znakmi alebo iným spôsobom, pričom z celkového vyznenia Príspevku bude možné identifikovať, že obsah Príspevku je v rozpore s týmto bodom.

11. Proces uverejňovania Príspevkov.

a) Užívateľ posiela svoj Príspevok formou SMS na niektoré skrátené číslo priradené službe CHAT 24, alebo posiela svoj Príspevok cez webové rozhranie priamo do zvolenej miestnosti. V určitých prípadoch pre využitie Doplnkových služieb môže byť požiadavka na použitie kľúčového slova v texte SMS.

b) Ak bude ktorýkoľvek Príspevok Užívateľa v rozpore s Pravidlami a Príspevok nebude možné ďalej uverejniť, Užívateľovi bude odoslaná bezplatná odpovedná SMS: "CHAT 24 NEMOZE UVEREJNIT VAS PRISPEVOK, JEHO OBSAH JE V ROZPORE S PRAVIDLAMI UVEREJNOVANIA PRISPEVKOV V CHAT 24.";

c) V prípade, ak Príspevok obsahuje na teletexte nezobraziteľné znaky, tieto budú z Príspevku odstránené, alebo nahradené medzerou. Zoznam povolených znakov:

ZNAK ZNAK ZNAK ZNAK ZNAK ZNAK ZNAK
MEDZERA , 2 E Q c o
!
(
-
.
3
4
F
G
R
S
d
e
p
q
}
*
/
:
5
6
H
I
T
U
f
g
r
s

+
;
<
7
8
J
K
V
W
h
i
t
u
  =
>
?
9
A
B
L
M
N
X
Y
Z
j
k
l
v
w
x
  0
1
C
D
O
P
a
b
m
n
y
z

d) Ak bude užívateľ opakovane porušovať Pravidlá služby CHAT24, pod čím sa rozumie celkový počet zamietnutých príspevkov jedného užívateľa viac ako 10, môže prevádzkovateľ takému užívateľovi trvalo zablokovať prístup do služby CHAT24 z dôvodu častého porušovania pravidiel a Užívateľ dostane správu SMS:

"VASE TELEFONNE CISLO MA TRVALE BLOKOVANU SLUZBU CHAT24 V DOSLEDKU CASTEHO PORUSOVANIA PRAVIDIEL"

12. Cenník služieb

a) SMS odoslané Užívateľmi prostredníctvom Mobilného operátora do CHAT 24 na stanovené skrátené čísla sú spoplatňované nasledovne:

STV (skrátené číslo) Markíza (skrátené číslo) JOJ (skrátené číslo) Slovak Telekom (s DPH) Orange Slovensko (s DPH) Telefónica O2 Slovakia (s DPH) Druh služby
690-696 790-796 890-896 0,15 € 0,15 € 0,15 € online chat
697-699 797-799 897-899 0,35 € 0,35 € 0,35 € online chat

b) Príspevky odoslané Užívateľmi prostredníctvom webového rozhrania do jednotlivých miestnosti sú spoplatňované nasledovným znížením webového konta o kredit

Názov miestnosti Číslo miestnosti Cena príspevku
Párty 791 1 kredit
Flirt 792 1 kredit
Láska 793 1 kredit
Szia 796 1 kredit
Zoznamka hľadám muža 797 2 kredity
Zoznamka hľadám ženu 798 2 kredity
Inzercia kúpa a predaj 799 2 kredity
doplnková služba - súkromá správa na mobil 1 kredit

Webové konto je možné si dobiť nasledovne:

Aktivácia automatického predplatného:
Zákazník zaslaním SMS s textom EXTRA na číslo 8877 si aktivuje predplatenú službu - automatické dobíjanie webového konta služby chat24 o sumu 2,00 Eur s DPH/20 kreditov/. Webové konto sa dobíja minimálne jeden krát za mesiac (30 dní), alebo automaticky, ak hodnota webového konta klesne na sumu 0,2 Eur /2 kredity/, avšak maximálne 7x v priebehu 24 hodín. Zákazník má možnosť si deaktivovať predplatenú službu zaslaním SMS v tvare EXTRA STOP na číslo 8877. Kredit na webovom konte Užívateľa je platný 30 dní od jeho posledného dobitia, tak ako všetky výhody balíku EXTRA. Deaktivovať službu je možné len z rovnakého telefónneho čísla, z ktorého bola služba aktivovaná.

Opakované zobrazovanie inzerátu je možné si aktivovať nasledovne:
Zákazník zaslaním SMS s textom čísla miestnosti napr. 792 na číslo 8877 si aktivuje viacnásobné zobrazenie
svojho posledného príspevku na danej teletextovej stránke - automatické zobrazenie je spoplatnené sumou
0,85 Eur s DPH / pre strany s číslami 69X, 79X, 89X, kde X je 0-6/ resp. 2,00 Eur s DPH / pre strany
s číslami 69X, 79X, 89X, kde X je 7-9/.
Počet zobrazení príspevku je 6x každých 10 min. /pre príspevky do 160 znakov/, 3x každých 10 min. /pre
príspevky od 161 do 320 znakov/ a 2x každých 10 min. /pre príspevky nad 320 znakov/ .

c) V prípade, ak Prevádzkovateľ upraví alebo neuverejní Príspevok v zmysle bodu 10. týchto Pravidiel, Užívateľ nemá nárok na vrátenie ceny za odoslanie SMS do CHAT 24, alebo vrátenie sumy o ktorú bolo zníženie jeho webového konto priamo navýšením webového konta Užívateľa.

d) V prípade, ak Prevádzkovateľ neuverejnení Príspevok v CHAT 24 z dôvodu nesprávnej korekcie v zmysle bodu 10., má Užívateľ v prípade úspešnej reklamácie, nárok na jednorazové bezplatné uverejnenie Príspevku v termíne po vzájomnej dohode Užívateľa s Prevádzkovateľom.

13. Vysielateľ a/alebo Prevádzkovateľ nezodpovedajú voči tretím osobám za obsah Príspevkov. Prevádzkovateľ poskytne v prípade vyžiadania od polície, orgánov činných v trestnom konaní alebo v inom zákonom stanovenom prípade číslo mobilného telefónu (alebo iný kontakt v závislosti od technického zariadenia, z ktorého bola SMS odoslaná) Užívateľa, od ktorého bol zaslaný Príspevok.

14. V prípade použitia mobilného telefónu inou osobou ako vlastníkom mobilného telefónu zodpovedá za porušenie povinností vlastník telefónu rovnako, ako keby Príspevok odoslal osobne. Tým nie je dotknutá zodpovednosť osoby, ktorá použila mobilný telefón napriek tomu, že nie je jeho vlastníkom.

15. V prípade sankcionovania Vysielateľa a/alebo Prevádzkovateľa za porušenie povinností Užívateľa uvedených v Pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky berie Užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Vysielateľovi a/alebo Prevádzkovateľovi.

16. Zaslaním svojho prvého Príspevku vyjadruje Užívateľ súhlas s Pravidlami.

17. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ má výhradné právo tieto Pravidlá kedykoľvek meniť.

Tieto pravidlá sú účinné od 1.11.2013.